تدریس این سایت  توسط مدرسین کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر صورت می گیرد واین مدرسین با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا به امر آموزش وتدریس می پردازند.